Cảng Hải Phòng: Mắt xích quan trọng trong hải trình toàn cầu
Cảng Hải Phòng: Mắt xích quan trọng trong hải trình toàn cầu
Cảng Hải Phòng: Mắt xích quan trọng trong hải trình toàn cầu
Cảng Hải Phòng đưa hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 01/01/2020
Cảng Hải Phòng đưa hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 01/01/2020
Qua 2 tháng triển khai thực hiện, ngày 01/01/2020 Cảng Hải Phòng đã hoàn thành lắp đặt hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ và đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 01/01/2020